หลักเกณฑ์การประกวดสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามเสือป่า

๑. ตั้งชื่อพระเจดีย์ทรายที่ประกวด

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • ๑) เป็นกลุ่มประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานบันการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
 • ๒) จำนวนผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน ๑๐ คน โดยผู้ที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีชื่ออยู่ในกลุ่มประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา ที่ส่งรายชื่อมาเท่านั้น (รับจำนวนไม่เกิน ๔๐ ทีม)

๓. หลักฐานการสมัคร

 • ๑) ใบสมัคร
 • ๒) สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

๔. ระเบียบกติกาการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

 • ๑) ระยะเวลาการประกวด ตั้งแต่วันที่ ๗ –๘ เมษายน ๒๕๖๑
  • เริ่มเข้าก่อพระเจดีย์ทราย
   • วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
   • วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.
 • ๒) คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.
 • ๓) พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น.
 • ๔) ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้องใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง
 • ๕) ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเว้น ทราย ผู้จัดงานจะจัดเตรียมไว้ให้)

๕. เกณฑ์การตัดสิน  ๑๐๐ คะแนน

 • ๑) ความประณีต สวยงาม    ๒๐ คะแนน
 • ๒) ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย   ๒๐ คะแนน
 • ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน
 • ๔) การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม    ๒๐ คะแนน
 • ๕) องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง   ๒๐ คะแนน

๖. รางวัลการประกวด : โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่ง ดังนี้

 • ๑) รางวัล ชนะเลิศ
 • ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
 • ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
 • ๔) รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

๗. การรับสมัคร

 • กำหนดส่งใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 • สถานที่ส่งใบสมัคร : อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร.๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๑๕๔๖, ๑๕๔๗
 • ขอรับใบสมัคร : อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ในวันและเวลาราชการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.royalcardx.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร