จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

รายละเอียดงาน

จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล ตั้งใจบำเพญ็ประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยร่วมแรงร่วมใจกันกับภาครัฐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านงานแพทย์ ประชาชนที่สมัครเป็นจติอาสาด้านงานแพทย์จะไดรับการกำกับดูแลให้คำแนะ และปฏิบัติงานร่วมกันกับ
จิตอาสาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต อันประกอบไปด้วย แพทย์และพยาบาลจากเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และรวมถึงนักเรียน พยาบาลตำรวจ
ตลอดจนแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแกนหลัก และเพื่อให้จิตอาสาประชาชนสามารถช่วยงานได้อย่างมีประสิทธภิาพตามกำลังและขีดความสามารถ จิตอาสาประชาชนจะได้รับการอบรมการปฐมพยาบาล
และทราบถึงวิธีการช่วยเหลือกู้ชีวิต ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป

หน้าที่ของจิตอาสาด้านงานแพทย์

  1. ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นทางด้านการแพทย์ตามขีดความสามารถ
  2. ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ และพยาบาลภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพระราชพิธี และพระเมรุมาศจำลองทุกแห่ง
  3. ให้ความร่วมมือประสานงานกับจิตอาสางานด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์