จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรแดง)

รายละเอียด

ช่วยสดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การปฏิบัติหน้าที่

  1. มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในวันเวลาที่กำหนด ก่อนเวลา 4 ชั่วโมง
  2. รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ ๆ ควบคุม โดยคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อกำหนดในงานของแต่ละพื้นที่ และต้องศึกษาพื้นที่ จุดรวมพล เส้นทาง จุดให้บริการกำลังพล เพื่อประชาสัมพันธื และดำรงการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าวสาร เมื่อมีเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย