จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหา หรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงานดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่พักคอยของประชาชน

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดทำข้อมูลการติดต่อระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจิตอาสางานบริการประชาชน รายละเอียด ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ line
  2. ช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในสถานที่พักคอยของประชาชน หรือเต็นท์ เช่น มีเก้าอื้ และพัดลมอย่างเพียงพอ รวมถึงช่วยดูแลความสะอาดของห้องสุขา
  3. ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกำลังบำรุง (อาหาร, น้ำดื่ม) รวมถึงช่วยดูแลเส้นทางการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม มายังสถานที่พักคอยของประชาชน และช่่วยแจกอาหาร น้ำดื่ม ณ จุดบริการต่าง ๆ
  4. ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดจุดรับบริการต่าง ๆ ณ สถานที่พักคอยของประชาชน และบริเวณโดยรอบ เช่น พื้นที่รับบริจาคอาหารสำรอง จุดตั้งครัวเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ จุดรับขยะ และช่วงเวลาในการขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ
  5. ช่วยประสานเรื่องไฟฟ้า และประปาในพื้นที่ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า และน้ำประปาในสถานที่จัดงาน
  6. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีฝนตก เช่น การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน
  7. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล ที่ประจำอยู่ ณ จุดบริการประชาชน
  8. เข้าร่วมประชุม รับทราบภารกิจ และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติ ก่อนวันพระราชพิธี
  9. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน