Monthly Archives: October 2017

แผนผังที่นั่งการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ 16 ตุลาคม 2560

  แผนผังการจัดที่นั่ง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ * ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เริ่มประชุมเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ทั้งนี้หากมีจิตอาสาเฉพาะกิจ งานดอกไม้จันทน์มาประชุมเกินกว่าที่นั่งที่กำหนด ทางคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มรอบประชุมให้มากขึ้น เป็น 3 รอบเวลา คือ 08.00-10.00 น. , 10.30-12.30 น. และ 13.30-จนกว่่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเข้านั่งประจำจุดตามประเภทงานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา (กรณีที่ท่านมาถึงแล้ว ที่นั่งเต็มขอท่านให้รอประชุมในรอบถัดไป) ทางคณะกรรมการดำเนินการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย (มีของว่าง และน้ำดื่มบริการเท่านั้น)

คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง) รายละเอียด ช่วยสดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การปฏิบัติหน้าที่ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในวันเวลาที่กำหนด ก่อนเวลา 4 ชั่วโมง รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ ๆ ควบคุม โดยคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อกำหนดในงานของแต่ละพื้นที่ และต้องศึกษาพื้นที่ จุดรวมพล เส้นทาง จุดให้บริการกำลังพล เพื่อประชาสัมพันธื และดำรงการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าวสาร เมื่อมีเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) รายละเอียดงาน ช่วยประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Recetion) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง) รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหา หรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงานดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่พักคอยของประชาชน หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลการติดต่อระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจิตอาสางานบริการประชาชน รายละเอียด ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ line ช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในสถานที่พักคอยของประชาชน หรือเต็นท์ เช่น มีเก้าอื้ และพัดลมอย่างเพียงพอ รวมถึงช่วยดูแลความสะอาดของห้องสุขา ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกำลังบำรุง (อาหาร, น้ำดื่ม) รวมถึงช่วยดูแลเส้นทางการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม มายังสถานที่พักคอยของประชาชน และช่่วยแจกอาหาร น้ำดื่ม ณ จุดบริการต่าง ๆ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดจุดรับบริการต่าง ๆ ณ สถานที่พักคอยของประชาชน และบริเวณโดยรอบ เช่น พื้นที่รับบริจาคอาหารสำรอง จุดตั้งครัวเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ จุดรับขยะ และช่วงเวลาในการขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ ช่วยประสานเรื่องไฟฟ้า และประปาในพื้นที่ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด) รายละเอียดงาน จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล ตั้งใจบำเพญ็ประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมแรงร่วมใจกันกับภาครัฐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านงานแพทย์ ประชาชนที่สมัครเป็นจติอาสาด้านงานแพทย์จะไดรับการกำกับดูแลให้คำแนะ และปฏิบัติงานร่วมกันกับ จิตอาสาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต อันประกอบไปด้วย แพทย์และพยาบาลจากเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และรวมถึงนักเรียน พยาบาลตำรวจ ตลอดจนแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแกนหลัก และเพื่อให้จิตอาสาประชาชนสามารถช่วยงานได้อย่างมีประสิทธภิาพตามกำลังและขีดความสามารถ จิตอาสาประชาชนจะได้รับการอบรมการปฐมพยาบาล และทราบถึงวิธีการช่วยเหลือกู้ชีวิต ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป หน้าที่ของจิตอาสาด้านงานแพทย์ ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นทางด้านการแพทย์ตามขีดความสามารถ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ และพยาบาลภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพระราชพิธี และพระเมรุมาศจำลองทุกแห่ง ให้ความร่วมมือประสานงานกับจิตอาสางานด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน) รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงาม และสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานขนส่ง (บัตรสีเขียว)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานขนส่ง (บัตรสีเขียว) ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่ง ประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน รายละเอียดงาน งานรับ-ส่ง ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานขนส่งสนับสนุนงานดอกไม้จันทน์ งานขนส่งสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ งานขนส่งสนับสนุนงานโยธา งานขนส่งสนับสนุนงานบริการประชาชน งานขนส่งสนับสนุนงานแพทย์ งานขนส่งสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย งานขนส่งสนับสนุนงานจราจร งานขนส่งสนับสนุนฝ่ายพิเศษ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานขนส่ง

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง) รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-รับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์

คู่มือจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร (บัตรสีชมพู)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร (บัตรสีชมพู) ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น ลักษณะงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ : งานจราจร อำนวยการจราจร โดยเป็นผู้ช่วยเหลือ หรือผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง ซึ่งได้จัดไว้ตามแผนของแต่ละพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอยู่แล้ว อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรในบริเวณที่จัดงาน สามารถแนะนำเส้นทาง สถานที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ เช่น หน่วยแพทย์ ห้องสุขา การเดินทางโดยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ ทางบก ทางรถไฟ ช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำการปฏิบัติแก่ประชาชน ช่วยจัดระเบียบประชาชนที่มาร่วมงาน ร่วมเป็นหู เป็นตา ช่วยเหลือสอดส่องบุคคล วัตถุ หรือยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่ผิดปกติต้องสงสัย เมื่อพบเห็นแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และร่วมถวายความปลอดภัยด้วยสายตาทุกคู่ ของจิตอาสา จัดระเบียบการจอดรถ แนะนำจุดรวมพล-จุดจอดรถและการใช้ระบบขนส่งมวลชนต่อเนื่อง […]