เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป 12-31 กรกฎาคม 2561

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัครจิตอาสา ดังนี้.-

วันเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.-16.00 น.

สถานที่รับสมัคร

ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ)
  • รัฐวิสาหกิจ เอกชน
  • ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน  เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

  • หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 283 2745 หรือ 02 283 2013
  • ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ