จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภท ดังนี้

๑. วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒. สถานที่รับสมัคร :

๒.๑ กรุงเทพมหานคร

– สนามเสือป่า : สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

– สำนักงานเขต ๕๐ เขต : สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ๆ

๒.๒ ต่างจังหวัด : รับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ แห่ง

๒.๓ ต่างประเทศ : รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ๙๓ แห่ง (ที่มีระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทำบัตรประชาชน)

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๓.๒ กรณีที่เคยลงทะเบียนเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

๔. หลักฐานการสมัคร

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฎเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน มาด้วย

๔.๒ สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (ถ้ามี)

๕. ผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้

๕.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๕.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)

๕.๓ ปลอกแขน

๖. ผู้สมัครใหม่ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และ จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้

๖.๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๖.๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)

๖.๓ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน

๗. ประเภทของงาน

๗.๑ งานดอกไม้จันทน์  

ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

๗.๒ งานประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ

๗.๓ งานโยธา

ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะเอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๗.๔ งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

๗.๕ งานบริการประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน

๗.๖ งานแพทย์

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย

๗.๗ งานรักษาความปลอดภัย

ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๗.๘ งานจราจร

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่พนักงานทราบ เป็นต้น

๘. กำหนดวัน/สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน

จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

๙. ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๐. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ และ ๑๕๑๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๘